KJØPSBETINGELSER

KJØPSBETINGELSER FOR LINDQVIST.NO

GENERELT

Lindqvist.no (Lindqvist AS) ønsker til enhver tid å yte den beste service overfor sine kunder. Forbrukerkjøp via Lindqvist.no (Lindqvist AS) sin nettbutikk er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp.

Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, eller vedlegg i utsendte pakker.

Prisene gjelder kun ved bestilling i nettbutikk.

NB – Alle ordre utenfor Norge må betales med kredittkort/forskuddsbetaling.

KUNDEHENVENDELSER

Vi besvarer e-post så fort som mulig og senest innen 48 timer (med unntak av helger der vi besvarer så fort som mulig første normale arbeidsdag) 

 

BETALINGSBETINGELSER

Kjøp via Lindqvist.no (Lindqvist AS) sin nettbutikk Lindqvist.no betales i sin helhet med kredittkort eller Klarna faktura.  Bedriftskunder kan avtale andre betalingsbetingelser etter kredittsjekk. Alle priser er oppgitt i norske kroner inkl. mva.

KJØPSVILKÅR

GENERELT

De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av Lindqvist.no (Lindqvist AS). Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Lindqvist.no (Lindqvist AS) så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene imellom.

PRISER OG LEVERING

Alle priser er oppgitt inkl mva, eks. frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører, valuta kurser og endringer i transportkostnader

Normal leveringstid fra oss er 3-5 dager – vi sender alltid varene så fort som mulig. Dersom det skulle oppstå forsinkelser informerer vi kunden etter beste evne, kunden står da fritt til å kansellere kjøp og få refundert kjøpesum. Ordrene blir levert av fraktselskapet Bring.

Lindqvist.no har mer enn 15.000 varelinjer på lager, i tillegg til 3-400.000 varer tilgjengelig over natt. Vi jobber stadig for å bli enda bedre på levering. NB – dersom vi er midlertidig utsolgt kan det ta 3-4 dager fra noen av leverandørene å få varene til oss – de sendes da ut samme dag som vi får dem inn døren.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking og pakking kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil.

Dersom Lindqvist AS mot formodning ikke kan levere varen innen akseptabel tid for kunde kan kunden heve kjøpet uten ekstra kostnad. Kjøp tilbakebetales via Klarna som håndterer alle betalingstransaksjoner for Lindqvist.no.

Tilbud gjelder så langt lageret rekker dersom annet ikke er spesifisert.

Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse fra Lindqvist.no (Lindqvist AS) side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

SALG TIL UTLANDET

Salg utenfor fastlands Norge forutsetter forskuddsbetaling. Fraktkostnader beregnes spesielt i hvert enkelt tilfelle.

RETUR

Retur av varer skal skje innen 30 dager etter mottatt ordre. Returnert vare skal være ubrukt i original emballasje.

TILBAKEBETALING

Dersom kunden har returnert varen tilbakebetaler Lindqvist AS hele kjøpsbeløp inkl frakt ut til kunden så snart som mulig, men senest 14 dager etter at Lindqvist AS har mottatt returnert vare. Dette gjelder også dersom varen er forsinket og kunden ønsker å heve kjøpet.

KUNDENS PLIKTER

Den som er registrert som kunde hos Lindqvist.no (Lindqvist AS) er ansvarlig for betaling av de ytelser Lindqvist.no (Lindqvist AS) eller Lindqvist.no (Lindqvist AS) sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommende bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommende bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Lindqvist.no (Lindqvist AS) Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr på kr 500,- for dekking av frakt begge veier og ordrebehandling.

REKLAMASJON

Før feil meldes til Lindqvist.no (Lindqvist AS) bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan bevise at produktet ikke fungerer slik Lindqvist.no (Lindqvist AS) har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Lindqvist.no (Lindqvist AS) slik at vi kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Lindqvist.no (Lindqvist AS) melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Frist for reklamasjon i hehold til kjøpsloven. “Reklamerer kjøperen ikke innen to år etter den dag da han overtok tingen, kan han ikke seinere gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder ikke dersom selgeren ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler i lengre tid.”  Dersom varen er ment å vare vesentlig lenger enner fristen for å reklamere 5 år. Krav om reklamasjon meldes på e-post til …..eller tlf 55 29 64 87.

Lindqvist AS følger forbrukerklageutvalgets avgjørelse ved eventuell tvist.

AVHJELP

Lindqvist.no (Lindqvist AS) skal snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Lindqvist.no (Lindqvist AS) iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Lindqvist.no (Lindqvist AS) , betaler ikke Lindqvist.no (Lindqvist AS) disse utgiftene.

ANGRERETT

Angrerettloven gir deg rett til å angre ditt kjøp. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (for unntak se i lovteksten).

Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Sammen med forsendelsen kommer også et angrerettskjema som må fylles ut ved evnt. retur.
Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglene opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten, jf. angrerettloven § 21 tredje ledd jf. § 8 første ledd bokstav h. Sørger selger for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene, jf. angrerettloven § 21 fjerde ledd. 


For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i tilnærmet samme mengde og stand som du mottok den.
Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse må betales av deg. Du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til å betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravs gebyr, etc. Dette gjelder kun når hele kjøpet returneres. Dersom produktet er brukt eller verdien på annen måte forringet kan vi redusere refundert beløp tilsvarende verdiforringelsen. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg.
Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasjen, sammen med angrerettskjema. Nærmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremgår av angrerettskjemaet. Krav om angrerett meldes på e-post til ……eller tlf 55 29 64 87.

Ved en eventuell tvist, følger vi forbrukerklageutvalgets retningslinjer og anbefalinger

SALG TIL MINDREÅRIGE

Lindqvist AS selger ikke varer til personer under 15 år. Personer som ønsker tilsendt faktura eller delbetaling må være over 18 år. 

EKSTRAORDINÆRE FORHOLD

Lindqvist.no (Lindqvist AS) er kun ansvarlig for tap av varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvisLindqvist.no (Lindqvist AS) godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Lindqvist.no (Lindqvist AS) sin kontroll, og som Lindqvist.no (Lindqvist AS) ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Lindqvist.no (Lindqvist AS) er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Lindqvist.no (Lindqvist AS) side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.

SALGSPANT/BETALINGSVILKÅR

Lindqvist.no (Lindqvist AS) har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

PERSONOPPLYSNINGER OG SIKKER BETALING

Lindqvist.no/Lindqvist AS oppbevarer ingen personnr eller kortinfo. All håndtering av kort og personopplysninger håndteres av eksterne, erfarne, aktører som DIBS og Klarna. For å hindre svindel med kort har vi også lagt inn høyeste sikkerhetsnivå på kortbetaling og krever 3D secure verifisering på kjøp.  Personopplysninger som navn/adresse/e-post oppbevares for å kunne sende kunden varer/relevant info til kunden. Kunden har fullt innsyn i disse opplysninger på forespørsel og opplysningene slettes også umiddelbart om ønskelig.

COOKIES

Lindqvist.no benytter cookies for å gi deg en bedre kjøpsopplevelse. Ingen personnr/betalingsinfo oppbevares av cookiene og informasjon videre bringes heller ikke til eksterne parter.

ENDRING I VILKÅRENE

Lindqvist.no (Lindqvist AS) forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

FORCE MAJEUR

Er Lindqvist.no (Lindqvist AS) forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Lindqvist AS fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Med vennlig hilsen

Lindqvist AS

salg@lindqvist.no